Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Met ‘de koper wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling wendt tot de B.V.B.A. DAMPEE, handeldrijvend onder de benaming “ROOD FLUWEEL”, gevestigd te 2600 Antwerpen, aan de Borsbeeksebrug 6, bus 64, K.B.O./ B.T.W. – nr. BE 0881.275.682, hierna genoemd ‘de verkoper’.

De verkoper biedt voornamelijk, doch niet-limitatief, online software aan voor het regelen van ticketverkoop, reserveringen, klantenbeheer, opvolging betalingen, het trekken van allerlei rapporten, enz…

Art.1 : Toepasselijkheid

1.1. De koper wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of opdracht en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de voorwaarden die de koper op zijn eigen document vermeldt. Tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen de koper en de verkoper.

1.2. Indien partijen voor één of meer van de opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte ervan, blijven de onderhavige voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige offertes, opdrachten en overeenkomsten.

1.3. De koper met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle latere overeenkomsten. De koper en evenmin diens eventuele rechtsopvolger kan dan ook geenszins de niet-tegenwerpelijkheid van deze voorwaarden aanvoeren.

Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – offertes

2.1. De offerte van de verkoper is geldig gedurende de termijn bepaald in de offerte. Indien geen termijn bepaald is, dan is de offerte 30 dagen geldig.

2.2. De overeenkomst komt slechts tot stand na de ondertekening tussen partijen van een afzonderlijke overeenkomst of door ondertekening van de offerte door de koper, dan wel na schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper, dan wel ingevolge (begin van) uitvoering van de overeenkomst door de verkoper. Als geschrift gelden ook email- en faxberichten, evenals het invullen van een formulier op een webpagina. De verkoper zal de bestelling niet aanvangen alvorens schriftelijke bevestiging te geven.

2.3. De offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld.

2.5. De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders gestipuleerd.

2.6. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de koper, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller, ook al werd de factuur opgemaakt aan de initieel opgegeven derde.

Art. 3 : Prijs

3.1. De prijzen die schriftelijk voorzien zijn in de offerte/op de website worden gefactureerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om in de loop van de overeenkomst de prijzen te wijzigen. Indien de koper niet akkoord gaat met de prijswijziging, dient deze de overeenkomst te beëindigen, per aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen na de aangekondigde prijswijziging, bij gebreke waaraan de prijswijziging geacht zal worden aanvaard te zijn.

Art. 4 : Leveringstermijn en uitvoering van de overeenkomst

4.1. De leveringstermijn is louter facultatief. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering. Indien het product nog niet geleverd werd na 2 maanden te rekenen vanaf de gegeven facultatieve leveringstermijn, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen per aangetekend schrijven indien het product nog steeds niet geleverd zou zijn. De leveringstermijn vangt pas aan na de set-up periode.

4.2. Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door de verkoper bepaald.

4.3.De koper aanvaardt dat de software een standaardproduct is dat niet specifiek ontwikkeld werd voor de behoefte van één klant. De koper aanvaardt bijgevolg dat de verkoper noch garantie, noch verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het vermogen van de software om aan de specifieke behoeften van de koper te voorzien.

4.4. De verkoper levert aan de koper een tijdelijke niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de software, ongeacht de aard van de interface waarmee de software door de koper gebruikt wordt. Er worden geen andere rechten verleend. De software mag enkel en alleen gebruikt worden door en ten behoeve van de koper.

4.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de koper aan de verkoper enige betaling verschuldigd is, is de verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en dit zonder enige schadeloosstelling te betalen door de verkoper aan de koper en/of aan derden tot de dag waarop de opdrachtnemer betaling heeft ontvangen.

Art. 5 : Facturatie en betaling

5.1. De verkoper behoudt zicht het recht voor om het abonnement vooruit te factureren. De verkoper behoudt zich ook het recht om de factureringsperiodiciteit en de factureringswijze te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst (bv. delivery-based facturering, time-based facturering, gegroepeerde facturering, enz…). 

5.2. De facturen van de verkoper zijn contant en zonder korting betaalbaar op de uitbatingszetel, binnen de 30 dagen na factuurdatum.

5.3. De koper moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 15 dagen na factuurdatum zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan de verkoper kenbaar maken.

5.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % per jaar. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn.

5.5. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft de verkoper het recht om alle leveringen en prestaties te schorsen op risico van de koper. Desgevallend kan de verkoper de overeenkomst annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd aan de verkoper welke gelijk is aan een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs (jaarlijkse vaste kost van het abonnement + vergoeding gebaseerd op gemiddeld aantal tickets die verkocht worden door de koper per jaar) ex. BTW/jaar. De verkoper heeft ook het recht de door hem werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger ligt.

5.6. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die de verkoper het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

5.7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

5.8. Voor zover de koper geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht is de koper gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de koper derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.

5.9 Voor zover de koper geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht, is compensatie niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper.

5.10. Het is de verkoper toegelaten ten allen tijde de vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

Art. 6: duur van de overeenkomst

6.1. Behoudens andersluidend beding, wordt de overeenkomst aangegaan voor een duur van één jaar. De overeenkomst wordt evenwel stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar, indien de overeenkomst niet schriftelijk werd opgezegd tenminste 30 dagen voor het verstrijken van de lopende periode. Partijen hebben evenwel het recht om de overeenkomst ten allen tijde op te zeggen, mits het versturen van een schriftelijke opzeg en het respecteren van een opzegtermijn van 30 dagen. Bij opzeg van de overeenkomst tijdens het lopende jaar, zal de koper sowieso gehouden zijn tot betalen van de volledige jaarlijkse vaste kost van het abonnement per begonnen jaar.

6.2. Bij de beëindiging van de overeenkomst vervalt de toegang van de koper tot al de ingebrachte gegevens, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen partijen met betrekking tot een read-only consultatie en/of afdruk of (elektronische) kopij van de gegevens.

Art. 7 : Kwaliteit goederen/prestaties

7.1. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk bedongen tussen partijen, levert de verkoper goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan.

Art.  8 : Uitvoeringsmodaliteiten

8.1. Door de verkoper aan koper verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

8.2. De koper zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

8.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de software te wijzigen en/of uit te breiden tijdens de loop van de overeenkomst. Er wordt getracht de software steeds verder te perfectioneren, daar waar mogelijk.8.4. De koper mag de overeenkomst niet overdragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

8.5. Het gebruik van de software mag enkel plaatsvinden met het oog op het intern gebruik door de koper binnen zijn onderneming/vereniging, en enkel door personen die werkzaam zijn binnen die onderneming/vereniging. De software kan technische voorzieningen bevatten ter controle en beveiliging van het rechtmatig gebruik ervan.

8.6. Het is een middelenverbintenis voor de verkoper om zich in te spannen om te allen tijde de door de koper ingevoerde gegevens beschikbaar te stellen voor de koper. Het is evenwel mogelijk dat de gegevens/functies tijdens niet beschikbaar zijn, bv. door overmacht of een tijdelijke onderbreking die de Verkoper nodig acht, onder meer voor onderhoudswerken, veiligheidswerken, organisatorische redenen, storingen en/of defecten aan de IT-systemen van de verkoper, enz…De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke tijdelijke onbeschikbaarheid, ook niet als de onbeschikbaarheid niet tijdig gemeld zou zijn.

8.7. De verkoper heeft en neemt geen kennis van de inhoud van de door de koper ingevoerde gegevens. De koper is als enige aansprakelijk voor de door hem ingevoerde of aangeleverde gegevens. De koper zal geen gegevens invoeren die de veiligheid en integriteit van de website, software en IT-systemen van de verkoper of derde in het gedrang kunnen brengen of die een virus, spyware, malware en dergelijke bevatten, of schadelijk, obsceen, discriminatoir, racistisch, beledigend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig zijn, zoals een schending van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. De koper zal dergelijke gegevens binnen één dag verwijderen op verzoek van de verkoper. Indien een derde een aanspraak zou maken jegens de verkoper wegens een inbreuk van de koper tegen bovenvermelde passage, zal de koper alle bijstand verlenen aan de verkoper, en zal de koper de verkoper vrijwaren voor elk schade die de verkoper hieruit zou lijden.

Art. 9. Privacy

9.1. De verkoper heeft en neemt geen kennis van de inhoud van de door de koper ingevoerde gegevens. De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door koper wordt gehouden, of waarvoor de koper op grond van de wet verantwoordelijk voor is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een software van de verkoper door de koper worden verwerkt, ligt volledig bij de koper. De koper vrijwaart de verkoper tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 10 : Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als de koper binnen de 8 dagen na de levering geen gemotiveerde bemerkingen per aangetekend schrijven heeft overgemaakt aan de verkoper, de koper wordt geacht de levering definitief aanvaard te hebben. De aanvaarding dekt de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit.

10.2. Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de koper slechts aansprakelijk voor de directe schade die de koper geleden heeft én is de aansprakelijkheid van de verkoper alleszins beperkt tot het bedrag dat de verkoper toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst ex. BTW op één jaar. Indien de overeenkomst voor onbepaalde duur of een duurtijd van meer dan één jaar is overeengekomen, dan wordt het bedrag dat toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst beperkt tot het bedrag bedongen voor één jaar. Bijgevolg is de verkoper slechts ertoe gehouden om de software te herstellen en indien niet mogelijk, de prijs van het jaarabonnement terug te betalen.

10.3. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

10.4. De verkoper is sowieso niet aansprakelijk voor indirecte schade (bv. maar niet limitatief: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade door verlies van data, schade door niet-beschikbaarheid van data, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van afnemers van de koper, ….)

10.5. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor de gebrekkige werking van de computerconfiguratie (zowel software als hardware) van de klant, zowel wegens externe als interne factoren.

10.6. Ieere grond tot aansprakelijkheid van de verkoper vervalt sowieso indien de koper de gebruiksaanwijzing niet heeft gevolgd, indien de software niet oordeelkundig wordt gebruikt of indien de software wordt gewijzigd door de koper.

10.7. De software zou een hyperlink kunnen bevatten naar websites van derden. De verkoper is uiteraard niet aansprakelijk voor de werking/inhoud van de websites van derden. De verkoper kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de koper zou lijden als gevolg van de (foutieve) inhoud of werking van deze websites van derden.

10.8. Voor zover de koper geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de  opdrachtgever nimmer het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.

Art. 11 pand op schuldvorderingen tot zekerheid van betaling

11.1. De koper verleent de verkoper een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent de verkoper het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de koper te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de koper. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van de verkoper voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de koper de verkoper om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

Art. 12. Vroegtijdige beëindiging

12.1 De koper kan de bestelling annuleren binnen de 15 dagen na de aanvaarding van de bestelling. Bij annulering dient de koper een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 20 % van de overeengekomen prijs (jaarlijkse vaste kost van het abonnement + vergoeding gebaseerd op gemiddeld aantal tickets die verkocht worden door de koper per jaar) ex. BTW/jaar.

12.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de koper zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, ingeval van vereffening of ontbinding van de opdrachtgever, onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding te vragen.

Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de koper naar het oordeel van de verkoper daartoe aanleiding geeft, is de verkoper gerechtigd om de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te eisen. Indien de koper in gebreke blijft om hieraan te voldoen binnen de 15 dagen na het verzoek daartoe van de verkoper zal laatstgenoemde de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke machtiging kunnen ontbinden ten laste van de koper, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.

12.3. In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft de partij, na de andere partij per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de andere partij, onverminderd het recht van de partijen om schadevergoeding te vragen.

Voor zover de koper geen consument is in de zin van het wetboek economisch recht, is de opdrachtgever in geval van ontbinding een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs (jaarlijkse vaste kost van het abonnement + vergoeding gebaseerd op gemiddeld aantal tickets die verkocht worden door de koper per jaar) ex. BTW/jaar.

Art.13  Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De goederen en diensten geleverd door de verkoper, alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van de verkoper (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, programmatuur, websites (onder meer de broncode en de objectcode), databestanden, apparatuur e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan de verkoper of aan derden die het gebruik ervan aan de verkoper hebben toegestaan.

13.2 De koper is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van de verkoper gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

13.3 De levering van goederen of diensten door de verkoper houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.

13..4. De koper verkrijgt uitsluitend het recht tot het gebruik van de software, zoals dit bij de opdracht is overeengekomen. Indien er voorafgaandelijk niets specifiek is overeengekomen tussen partijen met betrekking tot het gebruik, dan kan de verkoper, bij wijze van eenzijdige partijbeslissing, de modaliteiten van het gebruik vrij bepalen.

13.5. Het is de verkoper steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter beschermen van de met intellectuele eigendomsrechten beschermde zaken waaraan de koper toegang wordt verschaft. De koper zal dergelijke technische voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.

Art. 14 Overmacht

  1. 1. De verkoper is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de koper ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de verkoper, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

14.2. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : uitputting van de voorraad van de verkoper; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de verkoper; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; terroristische aanslagen;  elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de koper; … .

14.3. De verkoper is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

14.4. De verkoper verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de koper van de overmachtssituatie te beperken. Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan de verkoper het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Art. 15 Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege de verkoper, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van de bepalingen van deze overeenkomst of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen.

Art.  16 Deelbaarheid en nietigheid

De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden tot gevolg.  In voorkomend geval, verbinden partijen zich ertoe de nietige bepalingen te vervangen door één die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen.

Art 17 Duur van de overeenkomst

17.1. Indien de overeenkomst voor onbepaalde duur wordt afgesloten, dan hebben de partijen het recht om deze ten allen tijde op te zeggen per schrijven mits een opzegtermijn van 30 dagen in acht te nemen.

17.2. Wordt de overeenkomst voor bepaalde duur afgesloten, dan wordt zij automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van een zelfde duur, tenzij de overeenkomst door één van de partijen werd opgezegd, minstens 30 dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst.

Art. 18 Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten te 2600 ANTWERPEN en is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappij zetel van de verkoper gevestigd is.